Trinity Talk (June 2021)

Trinity Talk (June 2021)

04/06/21

Date: 23 June 2021

Time: 20:00 (BST)

Presentor: Dr Jiuchun Guo

Hoster: Yasu Yuan

Topic: FSN for pregnant women